۲۸.۱۰.۸۶

منهای یک

گفت یکشنبه. بهت کردم و بغض.



* نقاشی Jonathan Jungsuk Ahn