۲۲.۶.۹۰

در پشتی



عاشقان را
چه غم از
سرزنش دشمن و دوست

یا غم دوست خورد
یا غم رسوایی را



شعر سعدی
عکس گویا Jon Jon Macaya