۸.۸.۹۳

تعلیق

قند تویی
زهر تویی
بیش میازار مرا



شعر رومی