۱۵.۶.۹۰

دست مَنِه بر دهنم

تو چرا بکوشی
جهت خموشی
که جهان نماند
تو اگر نگویی



عکس Ragnar Axelsson