۴.۲.۸۲

مسلمان شوید لطفا

کدیور می گوید میان خرد پذیری و خرد ستیزی، حالتی هست به نام خرد گریزی که احکام خاصی از دین ما در این وادی به سر می برند. این را بعد از آن همه تفسیر و آیه و حدیث پیرامون ستایش عقلانیت می گوید البته. بعد از اینکه می خواند :  برهانکم ان کنتم صادقین، حالا شهود و عقل حضوری را وسط می کشد و می زند توی پوزه طرف. 
یک جلسه ای هم که نمی شود همه را مسلمان کرد.