۱۸.۱.۸۲

به گمانم همه زر می‌زنند

همیشه دنبالشی و همیشه دنبالته !!!!

حسش می کنی که با دو چشم مبهم و سیاه داره بهت نگاه می کنه، اگه پیداش کردی ؟؟؟! نمی تونی.

نه که دست پا چلفتی باشیا .... نه. کلا نمی شه. می گن حالش به اینه که بگردی و پیداش نکنی ..... 

ولی فکر می کنم زر می زنن. همه زر می زنن از فقها و علما بگیر برو بالا !!!!

زان می عشق کزو پخته شود هر خامی / گرچه ماه رمضان است بیاور جامی
گله از زاهد بد خو نکنم رسم این است / که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی

* شعر حافظ