۲۲.۲.۸۲

به قدر تمام منظومه های عاشقانه

- یک کلام !!! چرا از پائولو کوئیلیو متنفری ؟

- چون همه عاشقش هستند.

- دوباره یک کلام !!! چرا باید از شریعتی عبور کرد ؟؟

- چون همه در شریعتی ایستاده اند.

- این شکلی که خیلی تنها می شوی !!!!

- برای همین هم هست که به قدر تمام منظومه های عاشقانه، تنهایم.