۱۰.۶.۸۲

او مثل دیگران نبود

چه كسی گفته است كه درختان خوبند؟ 
در عمق جنگلی تاریك، می‌توان انسانی را كشت! 

او همه را نوشته بود. او مثل دیگران نبود. می‌دید، همه چیز را می‌دید و نخواستند كه ببیند و نخواستند كه بگوید. او آن طوری كه می‌گویند، نبود. خود را پنهان نمی‌كرد. نه، پنهان نمی‌كرد. 

اگر فکر می‌کرد که درخت چیز خوبی نیست، می‌گفت که درخت چیز خوبی نیست. و همینش خوب بود. چون اگر هم حتی درخت بد نبود، که بود، جسارتش خیره کننده بود.

نه خودش را پنهان می‌کرد، نه درخت را. و همینش خوب بود که می‌شد پیرامونش به قضاوت نشست. او خیلی خیلی قبل‌تر جاده را پیموده بود. خیلی خیلی پیش‌تر رسیده بود. ولی آنها او را ندیده بودند. آنها خواب بودند. او اما همه را دیده بود، همه را شنیده بود و همه را نوشته بود.

- عکس از Marc Riboud