۲۸.۳.۸۳

00

رفیق، من این دو صفر کدها را قبول ندارم! هنوز، هر سحر، برای‌ات پیغام می‌گذارم : "رفیق، دوست من، کجایی؟"


- Vatican Museum, The famous double spiral staircase, Giuseppe Momo, 1932