۲۵.۶.۸۳

دست‌هایی که ترجیح می‌دن پول بشمرن
هیچ وقت
شعر نمی‌گن