۶.۹.۸۳

جناب عسگر اولادی از قرار فرموده‌اند ما در جناح اصول‌گرا ۵۰ رئیس‌جمهور بالقوه داریم. البته اسم نبرده‌اند.

فارس‌تک به سلامتی دو ساله شد.