۱۳.۸.۸۳

چشمای آرزومند

دلم می‌سوزه که دانشگاه رفتید، تحصیلات عالیه دارید اما با چنان لحن آروزمندی از زندگی تو غرب حرف می‌زنید و حرف‌های راننده تاکسی‌گونه و خالی‌بندی‌های کشکی از فضای اونور آب دارید که آدم حتی به عقلتون شک می‌کنه چه برسه به تحصیلاتتون.