۲۶.۳.۸۴

تحریم انتخابات آخه ؟

به نظرم شرکت نکردن در انتخابات دقیقا یک حق شهروندی‌ست که یا از اعتراضی می‌آید یا نشانه بی‌حوصلگی‌ست حتی. اما عدم شرکت در انتخابات با تحریم انتخابات دو کار مختلف‌ند. 

من به شرکت نکردن در انتخابات احترام می‌گذارم اما به تحریم سازمان‌یافته‌ی انتخابات به عنوان یک کار احمقانه نگاه می‌کنم.