۲۹.۱.۸۵

یه ماچ داد و دمش گرم

چه دوزخی
چه بهشتی
چه آدمی
چه پری

به مذهب همه
کفر طریقت است امساک !


شعر حافظ
Street Watercolor Paintings by Lin Ching-Che