۹.۴.۸۵

میانه‌ی میدان


آلمان ....
نه نه سوئد
نه نه نه همون آلمان
ااااا وایسا
سوئد
نه نه .....

(قبلن از دوستان عزیزم عذر می‌خوام، زیر سیبیلی رد بفرمایید.)