۱۸.۳.۸۵

تقلا برای استتار

در یک هوای سرد پس از باران
مردی رمیده بخت
با سرفه‌های سخت
دیدم که پهن می‌کرد
عریانی خودش را
روی طناب رختشعر عمران صلاحی، مجموعه «ایستگاه بین راه»
by Norman Saunders