۲۹.۴.۸۵

بی گاز و بی ترمز

دلت آب می‌خواهد و
فریاد می‌کنی
من از صدای داد تو
بیدار می‌شوم
دست می‌زنی به آب و 
می‌زنی به من
دستان تو 
به آب می‌خورد و 
من پاک می‌شوم


+ این پست مخاطب خاص دارد.