۸.۷.۸۵

جزیره

نگاه تو تداعی زمان دود نکردن کارخانه است
تو یادوار شالی‌زاری
سبزی
تو گلابی چیدن دزدانه‌ای از باغ
و لذت کشف یک جزیره تازه‌ای
بر قایق کاغذی