۲۴.۴.۸۶

زنانگی

این‌که نصف فحش‌ها و کنایه‌ها و تحقیرها با کاف و سین شروع می‌شود چرا بهمان برنمی‌خورد.