۳.۸.۸۶

اجسام نزدیک‌تر از آنچه در آینه می‌بینید به شما