۲۸.۱۰.۸۶

منهای یک

گفت یکشنبه. بهت کردم و بغض.* نقاشی Jonathan Jungsuk Ahn