۱۳.۱۱.۸۶

در روهای قدیمی

هر بار از تو می‌هراسم

به تصاویرت

پناه می‌برم

اما آن‌ها دوباره هلم می‌دهند

به امروز

به این‌جا

و هجوم نفرت‌انگیز ابهام و ترس و وقاحت

که این‌گونه مصمم

به کشتن من نشسته‌اند