۱۶.۱.۸۷

کتری سوخت. و این، یعنی اردیبهشت نزدیک است. یعنی یک بار دیگر در هوای اردی‌بهشتی باغ فردوس نفس خواهم کشید.