۱۱.۶.۸۸

سالن وزارت کشور

فقط گوش می‌کنم. 


ریش فرهاد بهترک می‌بود
ورنه شیرین نمک پراکندی
..
سعدیا دور نیک‌نامی رفت
نوبت عاشقی‌ست یک چندی