۱۵.۶.۸۸

کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

دم جوجه وحید و کیک زهرا گرم
و لعنت بر کسی که شیر توالت را داغ گذاشته بود و رفته بود