۱۹.۷.۸۸

در بزم خاطره


عکس‌ها محاصره‌ات می‌کنند
دست‌نوشته‌ها دارت می‌زنند
خیابان‌ها خاکت می‌کنند


* عکس Hans Feurer