۱۳.۸.۸۸

وضعیت عمومی

آدما
همه فک می‌کنن که خودشون می‌دونن
خودشون می‌فهمن
این وجه مشترک همس 
چه اونایی که اینو اعلام می‌کنن، چه اونایی که در کلام، فروتنی می‌کنن.


* عکس Jean-Philippe Charbonnier