۴.۲.۸۹

سیزیف

می‌بینی ؟!
چه مصمم و پرشتاب
آدمی می‌تازد
فریاد می‌کشد
ویران می‌کند
...
و در آغوش ندامت
آرام می گیرد

یک اردی‌بهشت ۸۹