۱۵.۳.۸۹

سربالایی مستمر

می‌دونی ؟!!! یه مشکلایی هستن که هیچ‌وخت حل نمی‌شن. هیچ‌وخت هیچ‌وخت حل نمی‌شن. آدما سعی می‌کنن، حرف می‌زنن، گفت‌و‌گو می‌کنن. اما این مشکلا همچنان حل نمی‌شن.


* نقاشی Un célèbre homme - René Magritte