۲۲.۵.۸۹

پیش آمد

مردی که نیمه شب‌ها
دیوانه‌وار از خواب می‌پرد
و نام معشوقه‌ی از دست رفته‌اش را فریاد می‌زند
هیچ چاره‌ای ندارد
جز این‌که اگر روزی همسری اختیار می‌کند
حتمن هم‌نام معشوقه‌اش باشد

که اگر نیمه‌شب از خواب پرید و نام‌اش را فریاد کرد
همسرش فردا سر میز صبحانه
با صورت نشسته و چشمان پف‌آلود
ازو نپرسد که "عزیزم میشه بگی فلانی کیه ؟!!!"

این پست البته پی‌نوشتی ندارد
اما پرواضح است که 
مردی که به این بیماری مبتلاست
و از قضا معشوقه‌اش نام کم‌یابی داشته است
بیچاره خواهد بود

خرداد هشتاد و نه

* عکس Dirk de Herder