۴.۷.۸۹

عارمانیعبارت "مرد آرمانی"
یک پارادوکس واقعی
و یکی از متناقض‌نماهایی‌ست
که تا حال شنیده‌ام 
و عبارت "زن آرمانی" را هم
اصلن نشنیده‌ام

* عکس Dorothea Lange