۲۲.۸.۸۹

سایه- چه ابر تيره‌ای گرفته آسمان سينه تو را
كه با هزار سال بارش شبانه روز هم 
دل تو وا نمی‌شود

- اينا كه تعارفه، بگو في چند ؟!

نقاشی Antoni Tàpies
شعر سایه