۴.۹.۸۹

...

مرا به یك دادگاه معرفی كنید
من كسی را كشته ام

پیش از آن‌كه خاطره‌ها
اعدام انقلابی‌ام كنند
مرا به دادگاهی بی‌طرف معرفی كنید


...
رفتی و نمی‌شوی فراموش
می‌آیی و می‌روم من از هوش
دوش آن غم دل که می‌نهفتم
باد سحرش ببرد سرپوش
آن سیل که دوش تا کمر بود
امشب بگذشت خواهد از دوش

* شعر سعدی
* نقاشی caravaggio