۶.۹.۸۹

...

دل به امید وصل تو
باد به دست می‌رود

جان ز شراب شوق تو
باده‌پرست می‌رود 


رخ بنمای گه گهی
کز پی آرزوی تو

بر دل و جان عاشقان
سخت شکست می‌رود

* شعر عطار
* عکس Vivian Maier