۱۷.۹.۸۹

قال را

از منظری
آدما دو دسته می‏‌شن
اونایی که قال می‏‌زارن
اونایی که قال گذاشته می‌‏شن