۶.۳.۹۰

صمدگربه و فخری و خودش، سه تایی

اسلحه، حالا هر جورش، باهاس صیغه آدم بشه.

"جرم" را دیدم.