۲۸.۳.۹۰

تحقق یک قول معروف

در این عکس دقیقن سگ داره می‌زنه و گربه داره می‌رقصه.