۱۶.۵.۹۰

وی معتقد بود

روز بازار جوانی
پنج روزی بیش نیست

نقد را باش ای پسر
که آفت بود تاخیر را
ای که گفتی
دیده از دیدار بُت‌رویان
بدوز

هر چه گویی
چاره دانم کرد
جز تقدیر راشعر سعدی
عکس Robert Frank