۱۲.۶.۹۰

همه از دست غیر می‌نالند



ای مونس روزگار سعدی
رفتی و نرفتی از ضمیرم


شعر سعدی
نقاشی Wassily Kandinsky