۲.۸.۹۰

در باران


چاره آن است
که
سجاده به مِی
بفروشیم


* شعر حافظ
* نقاشی Vincent van Gogh - In the Rain - 1882