۲۴.۲.۹۱

SimplEr than simplE

قضایا آن‌قدرها که فکر می‌کنیم ساده نیستند.
بلکه حتی از آن هم ساده‌ترند.