۱۰.۵.۹۱

تمام دلم آب می‌شود
وقتی
به پهنای تمام صورتت
می‌خندی

وقتی سیاه‌پوشان نفرت‌زده
با مسلسل‌های آهنی
به معجزه‌ی خنده‌ات
رو به دیوار می‌کنند
و تو مثل پرنده‌ای
سُر می‌خوری از میانشان
و خیابان تاریک
از مستی تو
لبالب می‌شود

خنده‌هایت حقیقت‌اند
و تمام این مسلسل‌ها
دروغ می‌گویند

مرداد نود و یک