۳.۹.۹۱

کسی چه می‌دانست
که این‌گونه خواهد شد
کسی چه می‌داند
که چه‌گونه خواهد شد
زندگی تمامش
همین ندانم‌کاری‌هاست