۱۰.۶.۹۳

از آدم‌هایی که هیچ‌وقت عصبانی نمی‌شوند
و همیشه بر خودشان کنترل لازم را دارند
بترس
آن‌ها که رودررو بهشان فحش می‌دهی
لبخند سیاست‌مدارانه‌ای می‌زنند
دستشان را روی شانه‌ات می‌گذارند
و آرام در گوشت زمزمه می‌کنند که : 
"بی‌خیال ارزششو نداره"
به این آدم‌ها که رسیدی 
فرار کن