۱۸.۱۱.۹۳

ستون‌های هشت‌گانه

مثال راکب دریاست
حال کشته عشق
به ترک بار بگفتند و 
خویشتن رستند

به سرو گفت کسی
میوه‌ای نمی‌آری
جواب داد
که
آزادگان تهی دستندبهمن ۹۳ - آرام‌گاه سعدی