۲۴.۱۲.۹۳

کلمات به درد نمی‌خورند

[ خدافز
خدافظ ]
خدا را شکر
روند گفتگو
نشان داد که او هم 
به دنبال تغییری نیست
یعنی ادعاها با حقیقت آدم‌ها در تضاد است
آدم‌ها از کلمات استفاده بی‌جا می‌کنند
چون خرجی ندارد
دست می‌برند توی سبد کلمات
و مثلن "عشق" را چون خوش آب و رنگ و زیباست
بیرون می‌آورند و داد می‌زنند : عاشقتم
بی آن‌که بدانند این کلمه چه‌قدر
با حال درونی‌شان ارتباط دارد
حس‌های کوچک را بار کلمات بزرگ می‌کنند و 
پرتاب می‌کنند به کائنات
مثل کامیون‌های خالی از بار
برای همین 
خیلی
به حرف آدم‌ها
به این کامیون‌های خالی
اعتباری نیست