۱۴.۱۲.۹۳

کارهایی که تنهایی با ما می‌کند

آخر هفته سختی در راه است
شب جمعه می‌کشد
عصر جمعه خاک می‌کند نیمه اسفند ۹۳