۱۰.۱۰.۹۴

خوش‌تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ؟
ساقی کجاست ؟ 
گو سبب انتظار چیست ؟

هر وقت خوش که دست دهد 
مغتنم شمار
کس را وقوف نیست 
که انجام کار چیست

پیوند عمر
بسته به مویی‌ست، هوش‌ دار
غم‌خوار خویش باش
غم روزگار چیست

مستور و مست
هر دو چو از یک قبیله‌اند
ما دل به عشوه‌ی که دهیم ؟
اختیار چیست ؟!شعر حافظ