۱۱.۱۰.۹۴

صبح جمعه

از مهر تو بریده‌ام
از خیر تو هم
برو و تا می‌توانی دور شو
دور
دور
از فکرم حتی