۱۶.۱۲.۹۴

گوگل‌مپ

این‌که تو این‌جایی
توی این شهر
چند خیابان آن‌طرف‌تر
این‌که گوگل‌مپ می‌گوید
پانزده دقیقه فاصله داریم
اما دریا دریا دوریم
صحراها میان ماست
دشت‌ها
جنگل‌ها
کوه‌ها
مرزها
...
این‌که چند خیابان با تو فاصله دارم
این‌که نمی‌دانم چند پانزده دقیقه از عمرم باقی‌ست
از عمر تو حتی
این‌که از کنارم عبور می‌کنی
و بوی تورا
پیش از دیدنت حس می‌کنم
بوی عطر خنک و شیرینت
می‌تراود در هوای بارانی
این‌که این‌جا توی این شهری
چند خیابان
چند دقیقه
چند کلیک حتی
فاصله میان ماست
این‌که آدمی‌زاد
چه‌قدر بی‌چاره است